אתר www.kesef.org – תנאי שימוש באתר

 1. אתר www.kesef.org להלן (“האתר“)
 2. מציע תכני מידע ולימוד בתחום הכלכלי, וכמו כן מציע שירותים הבאים להיטיב עם יכולתו של המשתמש לבצע השקעות כלכליות המיטיבות עימו (להלן: “התכנים“).
 3. התכנים מוצעים לשימוש אישי-לא מסחרי (personal non-commercial) בלבד. כל שימוש מסחרי באתר, באפליקציה, בתכנים, או בכל רכיב שלהם אסור לחלוטין.
 4. המידע המסופק באמצעות השירות וכן התכנים והמאמרים המופיעים ו/או המצוטטים ו/או המופנים בו נועדו לשם מתן שירות עיוני ואספקת מידע כללי בלבד, ובעיקרו מיועד לפרסום מידע על שירותי החברה, וכן מידע כללי לציבור הרחב בעניינים בנושאים כלכליים כלליים לרבות מאמרים בעלי אופי כללי לצורכי ניהול השקעות.
 5. האתר בודק את התכנים שהוא מעלה, ועושה את מירב המאמצים על מנת להקפיד על איכותם ועל איכות התוכן המופיע בהם. עם זאת, האתר אינו יכול להתחייב כי כלל התכנים יסופקו תמיד באופן מדויק או רציף, ו/או יתאימו במלואם או יספקו במלואם את ציפיות המשתמש, ו/או כי לא תהיה בהם טעות כלשהי (בין טכנית ובין באשר לתוכן המוצג), ו/או כי יתאימו באופן מוחלט לערכיו של כל משתמש. משכך, האתר ו/או מי מטעמה (לרבות בעלי מניותיה, מנהלי ועובדיה) לא יהיו אחראים, ולא ישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה מצפייה ו/או הסתמכות על תכנים שמופיעים באתר, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח ו/או הפסד כספי אחר, ו/או פגיעה ברגשות ו/או עוגמת נפש, שייגרמו מכל סיבה שהיא.
 6. המידע באתר אינו מהווה יעוץ כלכלי, משפטי, או כל יעוץ אחר ונועד להרחבת הידע האישי בלבד. בכל שאלה יש להתייעץ עם איש מקצוע מומחה. מובהר בזאת כי אין להסתמך על המידע באתר זה לביצוע כל פעולה.
 7. המידע המסופק באמצעות השירות, גם אם מתייחס באופן פרטני לפי נתוני המשתמש שנמסרו על-ידיו, אינו מהווה יעוץ כלכלי, פנסיוני, ביטוחי, משפטי, רפואי או כל יעוץ אחר. אלא אם נחתם הסכם יעוץ אישי בין הלקוח לבין האתר וניתן יעוץ פרטני מכח אותו הסכם, הרי שהמידע המובא באמצעות השירות מובא באופן כללי ואינו מביא בחשבון את כלל היבטיו הפרטיים וצרכיו האישיים של כל משתמש ומשתמש. על כל משתמש במידע כאמור, להתייעץ עם אנשי מקצוע מומחים בעניינו, ובהתאם לפרמטרים הייחודים למצבו, צרכיו ויעודיו, ואין בתכנים המובאים כדי להוות תחליף להתייעצות אישית כאמור. אין לראות במידע המסופק באמצעות השירות המלצה להשקעה ו/או לביצוע פעולות ו/או עסקאות ו/או הפקדות כלשהן, ואין להסתמך עליו לביצוע כל פעולה; העושה כן מבצע זאת על אחריותו המלאה והבלעדית.
 8. ביצוע השקעות ו/או רכישת יחידות השתתפות בקרנות נאמנות ו/או רכישת תעודות סל/התחייבות/פקדון ומכשירים פיננסיים אחרים (לרבות מטבעות דיגיטליים), תיעשה, בהתאם לעניין, על פי הנתונים המובאים מהוגרמים הרלבנטיים, לפי תשקיף שבתוקף ובהתאם לדו”חות מיידים ותקופתיים שפורסמו לפי העניין בלבד, בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל משקיע, והתשקיף בצירוף הדו”חות כאמור ורק הם, מהווים את המסמך המחייב הבלעדי. בכל מקרה, ביצוען של פעולות כאמור הינה באחריות המבצע בלבד.
 9. במסגרת מתן השירותים יתכן והמשתמש יתבקש להעביר לאתר מידע הנדרש לו עבור מתן שירותיו, ובכלל זה מידע אישי כגון שם מלא, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון נייד, מספר ת”ז, מצב משפחתי, תאריכי לידה (לרבות של בני משפחה), מקום עבודה, שכר, והעדפות פיננסיות (כגון רמת סיכון) וכיו”ב. ככל שיעביר המשתמש מידע כאמור הרי שהוא נותן בכך לשטרודל את הזכות לעשות בו שימוש לצורך מתן שירותיה, והמשתמש לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה כלפי לאתר בגין שימוש במידע כאמור לצורך מתן השירותים עבורו.
 10. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר או באפליקציה לבין המידע המופיע בפרסומים רשמיים ו/או הרשום בספרי האתר, יקבע המידע הרשום בפרסומים הרשמיים ו/או בספרי האתר, לפי העניין.
 11. ככל שניתן (או הופנה) באתר מידע מאת המשתמש או מאת צדדים שלישיים (לרבות מאת משרד האוצר, המסלקה הפנסיוניות וגופים המדווחים אליה, מידע המצוי ברשת האינטרנט וכיו”ב), הרי שהוא באחריותם של נותני המידע בלבד. האתר, מנהליה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, ולא ישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע ו/או שירות שמופיע באתר ו/או באתר של צד שלישי, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.
 12. לצד התכנים הנמכרים באתר יתכן גם שיוצגו מדי פעם ופעם תכנים של מפרסמים (גופים מסחריים). האתר אינו נושא בכל אחריות לתכנים האלה (לרבות מידע המופיע בקישורים שניתנו בתכנים אלה), והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על הגוף או המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת האתר או עמדתו ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם. הקושר עסקה עם צד שלישי כלשהו, כתוצאה מפרסום שירותי ו/או מוצרי הצד השלישי באתר, עושה זאת על אחריותו בלבד; ואין האתר אחראי לתוצאות העסקה דנן.
 13. פירטי התוכן המוצגים באתר או הצבת קישור על ידי האתר לא יתפרשו כהצעה למשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה, הסטה, שידול או מתן חסות של האתר לתכנים אלה ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים, והחלטתה לפרסמם אינה מטילה על האתר אחריות לתכנים שבהם, בכל דרך. באחריותו של המשתמש לווסת ולהגביל צפייה בתכנים מסויימים, לפי שיקול דעתו.
 14. האתר אינו מתחייב שהשירות הניתן בו לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר וגניבת מידע, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל האתר או מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת לרבות בגין כח עליון, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך.
 15. האתר אינו מחויב, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של תכנים באתר. האתר רשאי לשנות, להוציא או להחליף בכל עת איזה מהתכנים המוצגים באתר.
 16. האתר ו/או גופים הקשורים לו עשויים להחזיק עבור עצמם ו/או עבור אחרים, ו/או לבצע פעולות, בניירות ערך ו/או מכשירים פיננסיים אחרים של התאגידים הנזכרים במסגרת השירות.
 17. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא ישא האתר בסכום נזק העולה על מחיר התכנים אשר הוזמנו ושולמו עד אותה עת על-ידי הרוכש.
צריכים עזרה?? אנחנו זמינים בווטסאפ

תנאי שימוש באתר

צרו קשר
close slider